ورود با اکانت
یا
نام کاربری (ایمیل)
کلمه عبور

عدم افشاء و محرمانگی اطلاعات

تعهدنامه مربوط به محرمانهگی اطلاعات و حق مالکیت ایده:

به موجب این تعهدنامه شما کاربران عزیز وب سایت شراکت دات نت متعهد می شوید تا:

1-  هر جزء و یا تمامی اطلاعات وب سایت و کمپین ها را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن به اشـخاص ثالـث اعـم از حقیقـی و حقوقی چه بصورت نوشتاری و یا گفتاری و یا الکترونیکی و یا به هر طریق دیگری خودداری نماید.
 
تبصره: اطلاعات وب سایت و کمپین ها ممکن است توسط مالک آن بـه هر صورت از جمله کتبی ، شفاهی، الکترونیکی و یا به هر طریق دیگر تهیه شده باشد و ممکـن اسـت صـرفاً شامل دانش فنی ، فرمولها ، طرحها ، نقشه ها ، عکسها ، مشخصات طراحی ، نمونه هـا ، گزارشـات ، لیسـت مشتریان، اطلاعات قیمتی ، شرایط Licensing و یا اطلاعاتی که از طریق بازدیـد در دسـترس کاربر وب سایت قرار گیرد بوده اگر چه محدود به این موارد نمی باشد و می تواند به طرق دیگری نیز تهیه شده و در دسترس قرار گرفته باشد.

2 -  اطلاعات وب سایت و کمپین ها صرفاً برای بررسی و ارزیابی کاربران وب سایت ارسال شده است لذا هر گونه استفاده و بهره برداری از ایده، طرح کسب و کار و تجاری سازی مستقیم یا غیرمستقیم این اطلاعات غیرمجاز بوده و کاربران عزیز متعهد می شوند تا این اطلاعات را پس از ارزیابی تحت هیچ شرایطی برای اهداف فوق الذکر استفاده ننمایند.

3- اطلاعات عضویت وب سایت را در اختیار افراد قرار نداده تا از هرگونه استفاده افراد غیر عضو وب سایت از اطلاعات موضوع بند یک بدون تایید این تعهدنامه و با استناد به نام کاربری شما جلوگیری گردد. 

4- هیچ گونه نسخه رونوشت و کپی مشتمل بر کپی الکترونیکی و یا کپی کاغـذی از مـدارک تهیـه نکـرده مگـر آنکـه بصـورت مکتوب از سوی شراکت دات نت به کاربر مجوز  نمایش، ارسال و انتقال به غیر داده شده باشد.

5- در صورت عدم ادامه استفاده از وب سایت از طریق کاربر، غیر فعال سازی و یا خاتمه دادن به عضویت وب سایت چه بصورت انتخابی از سوی کاربر و چه از سوی شراکت دات نت، مـانعی در پایبندی کاربران به انجام تعهدات مندرج در این تعهد نامه نبوده و موجب سلب مسئولیت وی در انجام تعهدات و ممانعت از افشای اطلاعات محرمانه نخواهد بود.

6- مسئولیت جبران هر گونه ضرر و زیان افراد و مجموعه ها (صاحبان ایده و کسب و کار، سرمایه گذاران، مشاوران و ذی نفعان شراکت دات نت) که ناشی از تعمد کاربر(ان) در عدم رعایت مفاد این تعهدنامه در هـر زمان و هر شرایط باشد، متوجه ایشان خواهد بود.

در کسب های بلند پروازانه سرمایه گذاری کنید!

به دنیایی از فرصت های سرمایه گذاری دسترسی پیدا کرده و در موفقیت آنها شریک گردید.
چگونه سرمایه گذاری کنم؟ شروع به سرمایه گذاری کنید

هوشمندانه برای کسب خود سرمایه جذب کنید!

با تعامل با جامعه مشتریان و سرمایه گذاران، براحتی برای استارت آپ خود تامین مالی نمایید.
چگونه جذب سرمایه انجام دهم؟ شروع به جذب سرمایه کنید